วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ธรณีวิทยาเบื้องต้น(FUNDAMENTAL GEOLOGY)

ธรณีวิทยาเบื้องต้น(FUNDMENTAL GEOLOGY)

"ธรณีวิทยา เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาโลก แบ่งออกเป็น สองแขนงหลัก คือ ธรณีวิทยากายภาพ และธรณีวิทยาประวัติ โดยธรณีวิทยากายภาพ เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุบนโลก คือ แร่และหิน ตลอดจนกระบวนการภายในโลกและที่ผิวโลก ธรณีวิทยาประวัติ เป็นวิชาที่ศึกษากำเนิดและวิวัฒนาการของโลก ทวีป มหาสมุทร บรรยากาศ และสิ่งมีชีวิต"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น